Skogshyddans Montessori Förskola © 2009                    

Köantagning

 

Styrelsen förbehålls fri prövningsrätt vid beslut om antagning av barn till förskolan. Principerna för beslutsprövning är följande:

 

  1. Först antages syskon till barn antagna i förskolan
  2. I samråd med förskolechef beaktas att barngrupperna får en lämplig sammansättning enligt 8 § skollagen och övrig tillämpbar lagstiftning
  3. Därefter tillfaller resterande platser övriga anmälda barn, i köordning

 

Avsteg från öppenhetskravet enligt 8 kap. 18 § skollagen.

En förutsättning för att erhålla erbjudande om plats och medlemskap i föreningen är att vårdnadshavaren godkänner de krav föreningen ställer på vårdnadshavaren och att vårdnadshavaren godkänns av styrelsen.