Skogshyddans Montessori Förskola © 2009                    

Kö- och antagning

Köanmälan görs genom att ansökan för plats på Skoghyddans montessoriförskola görs via Stockholms stads gemensamma kösystem. https://forskola.stockholm/sok-plats-pa-forskolan/

Ködatumet räknas från det datum anmälan gjordes, dock tidigast barnets 6-månaders dag.


Antagning

Förskolan tillämpar följande urvalsgrunder vid intagning:

 1. Barn med syskon i samma hushåll som redan är placerade på förskolan, s.k syskonförtur

 2. Barn med längst kötid till förskolan- Om flera barn har samma kötid ligger barnets födelsedatum till grund för placering, d.v.s. äldre barn går före yngre.

Eftersom förskolan är ett familjekooperativ, innehar förskolan ett beslut om undantag från skollagens öppenhetskrav som innebär att föreningen även ställer krav på att barnets vårdnadshavare för att tilldelas plats på förskolan.

Dessa krav omfattar:

 • Minst en vårdnadshavare per familj ska vara delaktig i någon av kooperativets arbetsgrupper under barnets vistelsetid. Det innebär att man aktivt deltar i de uppgifter arbetsgruppen är satt att utföra.
  Vårdnadshavarens egna önskemål om delaktighet beaktas efter möjlighet och lämplighet. Vilken arbetsgrupp man ingår i växlar för varje år.
  Följande arbetsgrupper finns: Köhantering, storinköp av mat, övriga inköp, ansvar ute- och innemiljö, återvinning, marknads-föring, datorsupport, hemsida. Tidsåtgången beräknas till några timmar per månad.


 • Minst en vårdnadshavare per familj ska delta vid de arbetsdagar som anordnas.
  Arbetsdagarna innebär att vårdnadshavarna iordningsställer lokaler och utemiljö efter personalens anvisningar, till exempel genom att storstäda, laga, snickra, sy eller kratta. Vi har en arbetsdag per termin, och brukar träffas mellan kl 13 och 17 en lördag.


 • Vårdnadshavarna ingår i ett joursystem, och ställer upp som vikarier på förskolan då ordinarie personal är frånvarande.
  Varje familj kan kallas in max tre tillfällen per termin. Jouren gäller vid kortvarig och oplanerad frånvaro. Vid längre eller planerad frånvaro använder vi oss av timvikarie från vikariepool

Vårdnadshavare får ta del av denna information vid ansökan och kallas även till informationsmöte i samband med att plats erbjuds.


Vårdnadshavare som erbjudits plats och skriftligen accepterat de utökade krav som det innebär att vara medlem i ett familjekooperativ, meddelas via Stockholms stads ansökningssystem att plats erbjuds och måste även acceptera denna.