Skogshyddans Montessori Förskola © 2009                    

Pedagogik


Förskolan bygger sin verksamhet på Maria Montessoris pedagogik och följer läroplanen för förskolan, Lpfö 98. Maria Montessoris idéer grundar sig på hennes egna observationer från möten med barn från olika kulturer där hon såg att det finns vissa inneboende egenskaper gemensamma för alla barn, oavsett var i världen de är födda eller hur de har fostrats. Dessa gemensamma egenskaper kan sammanfattas på följande sätt;


  • alla barn vill lära
  • alla barn lär genom lek
  • alla barn strävar mot att bli självständiga
  • alla barn har ett absorberande sinne som formar deras personlighet
  • alla barn genomgår känsliga perioder då de är extra mottagliga för att utveckla sig inom ett visst område genom kreativitet


Maria Montessoris grundprincip är: Hjälp mig att hjälpa mig själv

Detta är grundfilosofin för verksamheten.